Шашны зан үйл, лүүжин тавихад хэрэглэдэг эд зүйлс

Ritual objects and instruments (XIX-XX)

Лүүжин тавих гэж юу вэ?- Энэ нь нас барсан хүнийг хойд төрөлд нь явуулах, айлын эд хөрөнгийг тогтоох, буян арвижуулж, гэм хорыг арилгах зэрэгт үйлддэг шашны зан үйл юм.

What is exorcism? – It is dedicated to drive out the spirit of the dead person to the next realm and various haunts. By these it implies to secure peace and wealth of a family.

  1. Сувдан чимэгтэй зан үйлийн малгай, нүүр хаагч унжуурганы хамт – Лүүжин тавихад хэрэглэнэ.  Ritual hat with hanging. It is used to perform to drive out an evil spirit.

033 032

2. Додьёг- Шашны зан үйлийн өмсгөл (цээживч). Dress which can be clad in during religious dance performance.

036

3. Язгуурын таван бурхан бүхий Эригнаа – Шашны зан үйлд хэрэглэдэг. Ritual instrument

027

©2015 Mongolia Museum of Art. All rights reserved.