Монгол дарханы багаж хэрэгслүүд

Craftsman’s tools (XVIII-XX)

  1. Хээ засдаг багаж – Бүх төрлийн зүмбэр, хээ хуар чимэглэлийг гаргана / Templet

016

2. Төрөл бүрийн алхнууд / Hammer

014

3. Дэнс / Scale

012

4. Гуулин чий – Өнцөг хэмжигч / Measuring tool

004

5. Цоолтуур, цохилуурууд, билүү, хуурай, бахь, хасуур, хямсаа / Grindstone, file, pliers, chisel, tweezers

017 018 019 020

©2015 Mongolia Museum of Art. All rights reserved.